Ärftlig bröstcancer

15-20% av all bröstcancer förklaras av ärftliga faktorer

Hur vanligt är bröstcancer?

I Sverige kommer fler än en av tio kvinnor insjukna i bröstcancer under sitt liv, vilket gör det till den vanligaste cancerformen hos kvinnor i Sverige1. Den vanligast åldern för kvinnor att insjukna i bröstcancer är mellan 60 och 69 års ålder. Bröstcancer hos män är ovanligt och omkring 40 män i Sverige insjuknade år 2017.

Vad orsakar bröstcancer?

Omkring 80 till 85 procent2 av all bröstcancer orsakas på grund av att arvsmassan (DNA) skadas, vilket både kan ske när celler kopierar sitt DNA i samband med att de delar sig men även på grund av att olika miljöfaktorer kan skada vårt DNA. Detta är något som sker hela tiden under livet men oftast så repareras dessa skador. Med stigande ålder ökar dock sannolikheten för att en individ har samlat på sig tillräckligt många skador för att en cell ska omvandlas till en cancercell. Därför är ålder den största riskfaktorn för att utveckla cancer. 

Resterande 15 till 20 procent förklaras av ärftliga faktorer2. Ärftliga faktorer kan ha alltifrån en liten påverkan till en mycket stor påverkan på risken att utveckla cancer. Men vad som är gemensamt för dem är att personer som har en medfödd risk snabbare når den nivå av DNA-skador där en cell omvandlas till en cancercell. Det beror på att de medfödda genetiska faktorerna oftast finns i gener som kodar för proteiner som har som uppgift att laga DNA och skydda celler från att omvandlas till cancerceller. När dessa proteiner inte fungerar som de ska ökar sannolikheten för skador i DNA och därmed cancer.

I en familj där det finns flera fall av bröstcancer i familjen, eller fall av bröstcancer i ung ålder, kan man misstänka att ärftliga faktorer har orsakat bröstcancern. Exempel på andra faktorer som talar för ärftlighet är om det i samma familj finns fall av äggstockscancer, prostatacancer innan 65 års ålder, cancer i bukspottkörteln eller manlig bröstcancer1.

Genetiska faktorer som orsakar ärftligt förhöjd risk för bröstcancer

Hos omkring hälften av familjerna med ärftlighet för bröstcancer går det att identifiera vilken genetisk faktor som är orsaken till att just de personerna utvecklat cancer i den familjen2. Vissa av dessa faktorer är även kopplade till en förhöjd risk för äggstockscancer, prostatacancer, cancer i bukspottkörteln och manlig bröstcancer.

Sjukdomsorsakande varianter som ger måttligt till kraftigt förhöjd risk

Omkring 20 procent av den ärftliga risken förklaras av sjukdomsorsakande varianter (mutationer) som ligger i generna BRCA1, BRCA2, TP53, STK11, CDH1 och PTEN2. Dessa är så kallade högriskgener, vilket innebär att bärare av sjukdomsorsakande varianter i dessa gener har en kraftigt förhöjd risk för bröstcancer. Vissa ökar även risken för andra typer av cancer, exempelvis är CDH1 kopplad till en ökad risk för ärftlig diffus magsäckscancer.

Omkring fem procent av den ärftliga risken förklaras av sjukdomsorsakande varianter i gener som ger en måttligt ökad risk för bröstcancer2. Till dessa räknas bland annat PALB2, CHEK2, ATM och NF13.

Den genetiska testning som utförs idag inkluderar gener* som ger en kraftigt och måttligt förhöjd risk för bröstcancer. För alla dessa gener finns etablerade kontrollprogram som innebär årlig bilddiagnostik av brösten för kvinnor. Syftet med kontrollprogram är att tidigt upptäcka eventuell cancer, vilket ökar chansen för effektiv behandling. För de gener som även är kopplade till en kraftigt förhöjd risk för äggstockscancer (framförallt BRCA1 och BRCA2) kan risken minskas kraftigt genom att äggstockar och äggledare opereras bort i förebyggande syfte. Det finns även möjlighet att operera bort brösten i förebyggande syfte, speciellt för de som bär en sjukdomsorsakande variant i en gen som ger kraftigt ökad risk för bröstcancer.

Genetiska områden som ger en liten ökad risk

Utöver de sjukdomsorsakande varianterna som ger en kraftigt eller måttligt förhöjd risk för bröstcancer finns det nästan 200 områden i vårt DNA som har kopplats till en ärftligt förhöjd risk för bröstcancer2. Dessa förklarar omkring 18 procent av den ärftliga risken och bidrar var för sig till en liten ökad risk för bröstcancer.

Ärftligt förhöjd risk för bröstcancer utan känd orsak

Som tidigare nämnts kan man idag förklara omkring 50 procent av den ärftligt förhöjda risken för bröstcancer2. Detta innebär att det kommer finnas familjer med många fall av bröstcancer där man inte kan hitta den genetiska orsaken men där risken ändå är förhöjd. I och med att de genetiska områden som ger en liten ökad risk för bröstcancer inte heller ingår klinisk testning i dagsläget innebär det att man med dagens metoder kan hitta orsaken till ärftlig bröstcancer hos ungefär 25 procent av de som testar sig och samtidigt uppfyller kriterierna för ärftlighet för bröstcancer (beskrivs under rubriken ”Genetiska faktorer som orsakar ärftlig förhöjd risk för bröstcancer”). På grund av att man inte alltid kan hitta den genetiska orsaken är granskning av familjens cancerhistoria en kompletterande metod, som i sig kan ligga till grund för att friska personer inkluderas i kontrollprogram eller till och med har möjlighet att operera bort brösten i förebyggande syfte.

Friska kvinnor som inte bär på någon sjukdomsorsakande variant i någon av de testade generna, men som bedöms ha minst dubbelt så hög risk för bröstcancer jämfört med kvinnor i allmänhet (vilket baseras på en epidemiologisk riskbedömning utifrån kvinnans familjehistoria för bröstcancer, äggstockscancer, prostatacancer, cancer i bukspottkörteln och manlig bröstcancer), rekommenderas kontrollprogram för brösten med årlig bilddiagnostik från cirka fem år före lägsta insjuknandeåldern i familjen eller senast från 40 års ålder1. Om du beställer genetisk testning med GeneMate® kommer därför vårt kliniska team göra en bedömning gällande om du har en ökad risk för bröstcancer även vid ett negativt resultat. Därför är det viktigt att du fyller i din familjehistoria för cancer när du beställer testet. Vi hjälper också till med att upprätta en kontakt med sjukvården i det fall vi bedömer att kontrollprogram är motiverat.

* GeneMate® testar för sjukdomsorsakande varianter i följande gener kopplade till ärftlighet för bröstcancer:  BRCA1, BRCA2, PALB2, TP53, PTEN, CDH1, STK11, NF1, CHEK2 och ATM. Den fullständiga genpanelen hittar du på genemate.se.

 

BESTÄLL

 

Anna Hellquist, Genetisk vägledare på iCellate Medical AB samt Medicine Doktor i Cell- och Molekylärbiologi

 

Referenser

  1. Nationellt vårdprogram bröstcancer - RCC Kunskapsbanken. https://kunskapsbanken.cancercentrum.se/diagnoser/brostcancer/vardprogram/arftlig-brostcancer/. Published August 25, 2020. Accessed September 9, 2020.
  2. Wendt C, Margolin S. Identifying breast cancer susceptibility genes - a review of the genetic background in familial breast cancer. Acta Oncol. 2019;58(2):135-146. doi:10.1080/0284186X.2018.1529428
  3. Angeli D, Salvi S, Tedaldi G. Genetic Predisposition to Breast and Ovarian Cancers: How Many and Which Genes to Test?. Int J Mol Sci. 2020;21(3):1128. Published 2020 Feb 8. doi:10.3390/ijms21031128